001 Yeshiva Boys 1966-67 - Oil on Canvas - 14 x 18 - Frame: 24 x 28 x 2
001 Yeshiva Boys 1966-67 – Oil on Canvas – 14 x 18 – Frame: 24 x 28 x 2